Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


RENDEZVÉNYSZABÁLYZAT

2016.09.26

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION

 

Állatorvostudományi Egyetem

Szervezeti és Működési Szabályzat


 

 1. Kötet

Szervezeti és Működési Rend

Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat
 

2016. augusztus


 

 1. Általános rendelkezések

 1. §

 

 1. Az Állatorvostudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) jó híre és az oktatás biztonsága megköveteli, hogy az egyetem területén és azon kívül a Hallgatói Önkormányzat és más hallgatói szervezetek (továbbiakban együttesen: HÖK) által szervezett rendezvények kulturált körülmények között kerüljenek lebonyolításra. A szabályzat célja, hogy a szabályzat hatálya alá tartozó rendezvények - jellegüktől függetlenül - a szabályzat által felállított keretek között megvalósíthassák a szervezők által kitűzött célokat. A programok egész időtartama alatt biztosítsák a résztvevők jogait, személyi és vagyoni biztonságát, ne sértsék az egyetem függetlenségét, jó hírét és ne veszélyeztessék az egyetem tulajdonában, vagy használatában levő vagyoni javak épségét.

 2. A szabályzat személyi és tárgyi hatálya az alábbiakra terjed ki:

  1. HÖK által szervezett, az Egyetem területén megrendezésre kerülő rendezvényekre,

  2. HÖK által szervezett, az Egyetem területén kívül megrendezésre kerülő rendezvényekre,

  3. az Egyetem bármely hallgatója vagy azoknak csoportja által az Egyetem területén szervezett rendezvényre, továbbá

  4. azokra a rendezvényekre, amelyek szervezését, lebonyolítását a HÖK végzi, de megvalósításhoz külső partnert (vállalkozót) von be.

 1. A szabályzat magában foglalja a rendezvények előkészítésének és engedélyeztetésének rendjét, az egyetemi ellenőrzés és a dokumentáció formáit.


 

 1. §

A Szabályzat alapját képező jogszabályok

Az Állatorvostudományi Egyetem Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzatához (továbbiakban: Szabályzat) alapul vett jogszabályok és szabályzatok:

 1. Magyarország Alaptörvénye

 2. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

 3. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 4. 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

 5. 1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról

 6. 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

 7. 2004. évi I. törvény a sportról

 8. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

 9. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 10. 1997. évi CLIV. törvény az Egészségügyről

 11. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartás rendszerről

 12. 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról

 13. 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről

 14. 162/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet és a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 15. 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

 16. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

 17. 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 18. 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

 19. 1032/2011. (II. 28.) Korm. határozat a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról

 20. A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya.

 1. A HÖK rendezvények szervezése

 1. §

 

 1. A hallgatói rendezvényeket kizárólag a HÖK megválasztott tisztségviselői, illetőleg a HÖK elnök által felhatalmazott HÖK tisztségviselő szervezheti meg.

 

 1. A HÖK által szervezett rendezvények:

  1. Gólyatábor,

  2. Gólyabál,

  3. Equus napok,

  4. egyéb zenés, táncos jellegű rendezvények,

  5. egyéb hallgatói rendezvények.


 

 1. §

Rendezvény előkészítése, engedélyezése és ellenőrzése

 1. A rendezvény szervezője köteles a rendezvényét a jelen szabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és engedélyeztetni.

 2. A rendezvény szervezője köteles a rendezvényt a HÖK elnökének és a rektori hivatalvezetőnek kell bejelenteni.

 3. Az engedélyezést a rektori hivatalvezető végzi.

 4. A hallgatói rendezvényeket szemeszterenként kell tervezni és a tervet a szemeszter megkezdése előtt kell benyújtani az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak.

 5. A rendezvénnyel kapcsolatos tűzvédelmi szabályozásokról (megengedett létszám, kiürítéssel kapcsolatos szabályozások), munkavédelmi szabályozásokról, és esetlegesen felmerülő vagyonvédelmi feladatokról tájékoztatást a műszaki osztályvezető ad.

 6. A rendezvény lebonyolításához szükséges csatlakozások (erősáramú, gyengeáramú, és esetleges vízellátás) kiépítésének kivitelezéséről a szervezőnek kell gondoskodnia, a műszaki és üzemeltetési osztályvezetővel egyeztetett és általa engedélyezett módon.

 7. A rendezvény szervezője köteles a helyszíntechnikai adatairól, biztonságról a műszaki és üzemeltetési osztályvezetővel egyeztetni.

 8. A rendezvényeket csak az engedélyben foglaltaknak megfelelően lehet megrendezni.


 

 1. §

 1. A szervezők jogosultak olyan személyeket kizárni a rendezvényről, akik megszegik a szabályzatot, más látogatókat viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavarnak.

 2. Az (1) bekezdés alapján kizárt személyek semmilyen anyagi vagy erkölcsi követeléssel nem léphetnek fel a szervezők felé.

 3. A rendezvény ideje alatt okozott károkért a kár okozója felelős a Ptk. általános szabályai szerint.


 

 1. §

 1. A HÖK elnöke köteles a rendezvények teljes körű ellenőrzésére, illetve témavizsgálatára. Megállapításait írásban közli a rektori hivatalvezetővel.


 

 1. §

A rendezvény szervezője

 1. A rendezvény rendjének biztosításáról a szervező gondoskodik.

 2. A szervező feladata adott rendezvény esetén a rendezvény rendjének biztosítására – szükség esetén – a rendőrhatóságot felkérni, valamint orvosi ügyeletet biztosítani.

 3. Ha a rendezvény résztvevőinek magatartása a rendezvény jogszerűségét veszélyezteti, s a rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles a rendezvényt feloszlatni.

 4. A rendezvény résztvevői a rendezvény bejelentésben megjelölt befejezésének időpontjában kötelesek a rendezvény helyszínét elhagyni, továbbá a rendezvény helyszínét eredeti állapotába visszarendezni.

 5. A szervező köteles figyelemmel kísérni a katasztrófavédelem utasításait a rendezvény időtartama alatt.

 6. Amennyiben a szervező ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához kötheti.

 7. A rendezvény szervezője felel a rendezvény megszervezése során az előírt engedélyek beszerzéséért, a bejelentések, tájékoztatások megtételéért. A szervező intézkedési jogkörrel rendelkezik. A rendezvény egész ideje alatt a helyszínen tartózkodik a szabályos lebonyolítás és a rend fenntartása érdekében, és köteles gondoskodni az e szabályzatban leírtak betartásáról és betartatásáról.

 8. A rendezvény szervezője köteles kapcsolatot tartani a szolgáltatást nyújtó vállalkozóval.

 

 1. §

A rendezvény szervezőinek felelőssége

 1. A rendezvény szervezésével összefüggő feladatok ellátásának elmulasztása, valamint jelen szabályzatban foglaltak megszegése esetén a HÖK elnöke – az Alapszabályában foglaltak figyelembe vételével – a rendezvény szervezőjével szemben:

  1. szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés,

  2. csökkentett jutalmazás, vagy annak teljes megvonása,

  3. felfüggesztés a HÖK-ben,

  4. visszahívás a HÖK-ből

fegyelmi intézkedést tehet.


 

 1. §

Gólyatábor

 

 1. A gólyatáborok megszervezésére a HÖK jogosult.

 2. A HÖK tagjai mind a szervezés, mind a lebonyolítás alatt önkéntesként végzik feladatukat.

 3. A Gólyatábor szabályai vonatkoznak a tábor területén tartózkodó minden olyan személyre, aki:

  1. résztvevőként regisztrált a gólyatáborba és aláírta jelen szabályzat 1. számú Függelékében szereplő Felelősségvállalási Nyilatkozatot,

  2. az Egyetem hallgatójaként (senior/csapatvezető/mentor, táborvezető, szervező, gólya) vagy

  3. a szervezők felkérése alapján vesz részt az eseményen,

  4. szolgáltatóként működik közre,

  5. látogatóként érkezik a Gólyatáborba.

 4. A Gólyatábor Házirendjét (továbbiakban: Házirend) (jelen szabályzat 2. számú Függeléke) minden táborban tartózkodó személlyel meg kell ismertetni és be kell tartatni.

 5. A táborvezető felel:

  1. a rendezvény helyszíni lebonyolításáért,

  2. a szervezésben részt vevők munkájának irányításáért, a szervezőkkel a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megismertetésért és betartatásáért,

  3. az alapvető emberi jogok valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért.

 1. Amennyiben a táborvezető szabályellenes vagy jogsértő magatartásról szerez tudomást, köteles haladéktalanul intézkedni a jogsértő magatartás megszüntetése iránt. A táborvezető köteles gondoskodni a szabályellenes események során történtek részletes feltárásáról és a szükséges intézkedések megtételéről.

 2. Szervező minden táborvezető által szervezőként, segítőként vagy csapatvezetőként megbízott hallgató.

 3. Csak az láthat el csapatvezetői tevékenységet, aki részt vett a Gólyatábort megelőző oktatáson és szakmai kiválasztáson.

 4. Amennyiben a Gólyatábor bármely résztvevője vagy szervezője megszegi a rá vonatkozó Felelősségvállalási Nyilatkozatban, Házirendben vagy jelen szabályzatban foglaltakat, ellene eljárás kezdeményezhető.

 5. A Gólyatábor zártkörű rendezvény, amelyen a gólyák mellett a hallgatói önkormányzat által kijelölt személyek vehetnek részt.

 6. A gólyák az előzetesen leadott jelentkezésük alapján a részvételi díj megfizetéséről szóló igazolás bemutatása mellett jogosultak a Gólyatáborban részt venni.

 7. A Gólyatáborban való részvételi jogosultság igazolására szervező a (3) bekezdés a) – e) pontban jelölt személyek számára külön azonosítót (karszalag, belépő stb.) köteles biztosítani.


 

 1. A Gólyatáborba való megérkezéskor a gólyákat regisztrálni kell. A regisztrációkor a személyazonosság igazolása mellett alábbi dokumentumok kitöltése szükséges:

  1. házirend megismerésére, betartására vonatkozó nyilatkozat,

  2. felelősségvállalásról szóló nyilatkozat,

  3. átadás átvételi nyilatkozat (amennyiben szükséges).


 

 1. Aki engedély nélkül tartózkodik a tábor területén, a táborvezető felszólítja azonnali távozásra, amennyiben ezt nem teljesíti, a táborvezető rendőri segítséget vehet igénybe.

 2. A táborban gólyaként résztvevő személy akarat ellenére semmilyen tevékenységben való részvételre nem kötelezhető, különösen nem:

 1. alkohol fogyasztására,

 2. saját erkölcseinek és értékrendjének megsértésére,

 3. jogellenes cselekményekre.

 1. Vegyes és záró rendelkezések

 1. §


 

Jelen szabályzat alkalmazásában:

 1. Rendezvény: minden jelen szabályzat hatálya alá tartozó közösségi program, különösen a zenés-táncos események, sportesemények és szakmai rendezvények

 2. Engedélyező: HÖK elnök, rektori hivatalvezető;

 3. Engedélyezett létszám: a résztvevőknek a létszáma, akik a helyiség alapterületét, a kiürítési számításokat figyelembe véve a helyiséget a jogszabályoknak megfelelő idő alatt biztosan eltudják hagyni.

 4. Kiürítési számítás: annak az időintervallumnak a meghatározása, amely alatt a helyiségek elhagyására igénybe vehető nyílászárók átbocsájtó képességének és a résztvevők tervezett létszámának figyelembevételével a rendezvény helyszíne katasztrófahelyzetben kiüríthető.

 5. A rendezvény szervezője: az a hallgató vagy más felelős személy, akit jelen szabályzat rendelkezései alapján a rendezvény szervezőjeként bejelentettek.

 6. Egészségügyi szolgálat: az alapszintű ellátást biztosító egészségügyi szolgálat a rendezvény helyszínén annak meghatározott időtartama alatt.

 7. Biztonsági személyzet: azon személyek, akik a rendezvény meghatározott időtartama alatt felelősek a rend fenntartásáért. Ebbe a létszámba nem tartoznak bele az objektum szervezetszerű védelmét ellátók (portások, vagyonőrök, járőrök).


 

 1. §

 1. Az engedélyezéssel kapcsolatos okmányokat a rendező szervezet és a HÖK 3 évig köteles megőrizni.

 2. Jelen szabályzat rendelkezéseit a vonatkozó hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

 3. Az Állatorvostudományi Egyetem Szenátusa a jelen Szabályzatot 2016. augusztus 12. napján, a …/2015/2016 SZT számú határozatával jóváhagyta.

 4. Jelen szabályzat a Szenátus döntését követően, a kancellári egyetértést követő napon lép hatályba.

Az Egyetem Szenátusa nevében

 

 

dr. Battay Márton

a Szenátus titkára

Dr. Sótonyi Péter

a Szenátus elnöke

 

 


 

 

Egyetértek

 

 

Budapest, 2016. ….

 

dr. Bohátka Gergely

kancellár

 

 


 

1. számú függelék

 1. Gólyatábor Házirend

 1. A Gólyatábor (továbbiakban: tábor) résztvevői erkölcsileg és anyagilag felelősek saját - és társaik testi épségéért, a tábori felszerelések épségének megóvásáért, és a kulturált viselkedés szabályainak betartásáért a tábor időtartama alatt.


 

 1. A használatba vett ingatlanokat és tábori felszereléseket kötelező az átvett minőségben és mennyiségben visszaszolgáltatni a táborozás végén.

 

 1. A táborban résztvevők kötelesek a táborban való tartózkodásuk igazolása céljából a szervezőktől kapott karszalagot folyamatosan viselni, az arra jogosult személyek kérésére azt bemutatni.


 

 1. A táborlakó köteles az általa okozott károkat megtéríteni.

 1. A résztvevők kötelesek betartani a tűzrendészeti előírásokat, így a tűzgyújtás tilos az épületeken és sátrakon belül, dohányozni csak a kijelölt területeken szabad.


 

 1. A tábor területén a szemetelés tilos, a szemetet csak a kijelölt tárolókban lehet elhelyezni.

 

 1. A tábor időtartama alatt az illegális élvezeti cikkek fogyasztása szigorúan tilos és rendőrségi feljelentést von maga után!

 

 1. A tábor területének elhagyása kizárólag a táborvezetők előzetes engedélyével lehetséges.

 

 1. A tábori rend ellen vétőket a tábor vezetője kizárhatja a gólyatábor résztvevői közül, ebben az esetben a tábort a döntés után azonnal el kell hagyniuk. A szabálysértők semmilyen anyagi vagy erkölcsi követeléssel nem léphetnek fel a szervezők felé.

 

 1. A tábori házirendet a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése előtt ismertetni kell a táborozókkal.


 

 1. Felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott …...................................................

(Anyja neve:…..................................................; lakhely: ….............…............................; Szig.szám: …....................................; TAJ szám: …..................................... ) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Állatorvostudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzata által szervezett gólyatáborban (helyszín, dátum) a tábor szervezői által meghatározott szabályokat és házirendet ismertették velem, azokat magamra nézve kötelezően elfogadom és betartom, az általam okozott károkért teljes anyagi felelősséget vállalok. Saját testi épségemért, egészségemért vállalom a felelősséget. Kijelentem, hogy az előzetes regisztráció alkalmával minden betegségemet, allergiámat, gyógyszerérzékenységemet stb. ismertettem a szervezőkkel. Kijelentem, hogy a programokon saját felelősségemre veszek részt. Kijelentem, hogy a tábor ideje alatt önhibámból történő balesetekért a szervezőség nem hibáztatható.

Kelt:

.......................................................................................

aláírás