Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ALAPSZABÁLY

2016.09.22

 

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION

 

AZ ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ALAPSZABÁLYA

 

 

Budapest, 2016

 

 

Az Állatorvostudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzata

a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény XVI. Fejezete alapján

megalkotta az alábbi Alapszabályt.

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. §


 

 1. Az Állatorvostudományi Egyetem (továbbiakban Egyetem) Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) az Egyetem hallgatóinak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény (Nftv.) alapján a felsőoktatási intézmény részeként létrehozott, demokratikus elven működő érdekképviseleti szervezete, amely kizárólagosan gyakorolja a hallgatói jogviszonyból eredő kollektív hallgatói jogokat, illetve a jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban ráruházott hatásköröket. Az Önkormányzat tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.


 

 1. Az Önkormányzat neve és székhelye:
  a) Az Önkormányzat neve: Állatorvostudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzat
  b) Az Önkormányzat rövidített neve: ÁTE HÖK
  c) Az Önkormányzat székhelye: 1078 Budapest, István utca 2.

 2. Az Önkormányzatnak - a doktori képzésben részt vevők kivételével - minden aktív hallgató tagja, és az Önkormányzat minden tagja választó és választható a küldötti, illetve más tisztségekre vonatkozóan.


 

 1. Az Önkormányzat tagjai az önkormányzáshoz fűződő jogaikat választott képviselőik útján, vagy eseti jelleggel közvetlenül gyakorolják.


 


 

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. §


 

Az Alapszabályban használt és azzal összefüggő fogalmakra vonatkozó értelmező rendelkezéseket jelen paragrafus rögzíti.

 

1.Szavazati jog: azon személy, aki szavazati joggal vesz részt az ülésen,szavazhat valamennyi kérdésben. A szavazati jog át nem ruházható.

 

2.Egyetértési jog: amennyiben egy testület vagy egy személy egyetértési joggal bír bizonyos ügyekben, úgy az ezen ügyekben hozott döntések érvényességének feltétele az egyetértési joggal bíró fél beleegyezése.

 

3. Egyszerű többség: a jelenlévők által leadott szavazatok több mint fele egybehangzó.

 

4.Abszolút többség: abszolút többséget ér el egy szavazás, ha az összes szavazásra jogosult több, mint fele egybehangzó szavazatot ad le.

 

5. Kétharmados többség: a leadott szavazatok legalább kétharmada egybehangzó.

 

6. Lemondás: az adott tisztség, tagság, delegáltság vagy megbízatás tovább ellátását megtagadó, a megbízó testülethez vagy személyhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Amennyiben a lemondás nem tartalmazza a hatályba lépésének időpontját, úgy kell tekinteni, hogy a hatályba lépés napja a nyilatkozat megtételének napja.

 

7. Személyi kérdés: a tisztségviselők, delegáltak és megbízottak megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos kérdés.

 

8. Konstruktív bizalmatlansági indítvány: bizottsági tag ellen indított indítvány, melyben bizottsági tag elleni indítvány során az indítványozó egyben konkrét jelöltet állít az adott pozícióra, így a Küldöttgyűlés szavazása arról dönt, hogy az újonnan állított jelölt, vagy az addig az ülésig a pozíciót betöltő személy folytassa a bizottsági tag feladatait.

 

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA ÉS HATÁSKÖRE

 1. §


 

 1. Az Önkormányzat tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el, gyakorolja az Egyetem szabályzataiban az Önkormányzatra ruházott döntési, delegálási, javaslattételi, véleményező és ellenőrző jogköröket.


 

 1. Az Önkormányzat hatáskörében az alábbi feladatokat látja el:

 1. Ellátja tagjainak érdekképviseletét valamennyi, a hallgatókat érintő kérdésben, minden illetékes egyetemi és országos testületben.

 2. Kialakítja saját szervezeti és működési rendjét.

 3. Támogatja tagjainak szakmai és közösségi tevékenységét, segíti a hallgatói közösségek kialakulását.

 4. Folyamatosan tájékoztatja tagjait, valamint az Egyetem oktatóit és egyéb alkalmazottait az Önkormányzat tevékenységéről, az Egyetem életével kapcsolatos kérdésekről, valamint informál pályázatokról, ösztöndíj-, gyakorlati és álláslehetőségekről.

 5. Együttműködik hazai és nemzetközi hallgatói szervezetekkel.

 6. Közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében.

 7. Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében meghatározott számú tagot delegálhat a Szenátusba.

 8. Javaslattal élhet a szabadon választható tantárgyak bevezetésére; külső oktató (előadó) meghívására.

 9. Részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében, a dolgozatok közzétételében, a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében.

 10. Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint részt vehet a szociális, kulturális, sport vagy más szabadidős tevékenység szervezésében, és gondoskodik az e célból rendelkezésére bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról.

 11. Gondoskodik az újonnan felvett hallgatók beilleszkedését segítő rendezvények megszervezéséről.

 12. A Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározottak szerint közreműködik a hallgatók tanulmányi-, szociális-, tudományos-, sport ösztöndíj és más támogatási ügyeinek intézésében.

 13. A hallgatók számára kulturális, szórakoztató, információs és tudományos szóró, valamint tájékoztató anyagok, újságok kiadását végzi internetes és nyomtatott formában.

 14. Véleményezi a hallgatók rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések használatának rendjét.

 15. Gondoskodik a delegálásról azokba a testületekbe, ahová a felsőoktatásról szóló törvény vagy más jogszabály, illetve az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a hallgatói részvételt biztosítani kell.

 16. Az Egyetem hallgatóinak érdekében egyéb tevékenységeket folytat, hallgatói megbízás alapján a felsőoktatási törvényben szabályozott eljárásokban a hallgató képviseletében eljárhat.

 17. Javítja a hallgatók testedzésének, mint a szellemi tevékenységek egészséges kiegészítésének feltételeit, valamint bővíti az ezzel kapcsolatos lehetőségeket.

 

 1. Az Önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben:

a) Térítési és Juttatási Szabályzat,

b) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje,

c) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat.

 

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE ÉS FELÉPÍTÉSE

 1. §


 

 1. Az Nftv. 60. §-nak megfelelően a felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére - a felsőoktatási intézmény részeként - hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak - a 63. §-ban meghatározott kivétellel - minden hallgató tagja, választó és választható. A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és az Önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett.

 

  1. A Hallgatói Önkormányzat alapszabálya határozza meg az Önkormányzat működésének a rendjét. Az alapszabályt a Önkormányzat Küldöttgyűlése fogadja el, és a szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell.

 

  1. Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatával. Az alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a szenátus a meghatározott határidőn belül nem nyilatkozott.

 

  1. Az Önkormányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez az Egyetem biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását, az Önkormányzat törvényes működését ellenőrizni köteles. Az Önkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az Egyetem helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az Egyetem működését.

 

  1. Az Önkormányzat felépítése, tisztségviselői:

a) Önkormányzat elnöke,

b) Küldöttgyűlés,

c) Bizottságok.

 

Küldöttgyűlés

 1. §

 1. Az Önkormányzat legfőbb döntéshozó testülete. Hét tagból áll, melyből

-5 magyar nyelvű oktatásban résztvevő állatorvostan hallgató

-1 idegennyelvű oktatásban résztvevő állatorvostan hallgató

-1 biológus hallgató

 

 

 1. A Küldöttgyűlés feladata:

 1. Négy főt delegál az Egyetem Szenátusába, melyből legalább egy fő az idegen nyelvű képzésben résztvevő állatorvostan hallgató,

 2. összehangolja bizottságok munkáját,

 3. legalább kéthavi rendszerességgel összeül, megvitatni a hallgatóságot érintő aktuális ügyeket,

 4. A Bizottságok vezetőit kiállítják maguk közül, mely vezetői pozíciók betöltetlen helyeire a Küldöttgyűlés ülésein lehet jelentkezni, választásuk egyszerű szótöbbséggel történik.

 5. A Küldöttgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok fele jelen van, döntéseit egyszerű többséggel hozza,

 6. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni,

 7. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet továbbítani kötelesek az egyetemi újság szerkesztői felé, valamint az Önkormányzat faliújságára is ki kell függeszteni azt, határozatairól értesíti a hallgatóságot mind internetes és nyomtatott felületeken is.

 

 1. A Küldöttgyűlés tagjainak jogai:

 1. Felszólalhatnak és indítványokat terjeszthetnek be a Küldöttgyűlés ülésein, melyeket fel kell venni a Küldöttgyűlés napirendjébe,

 2. Minden tag szavazati joggal rendelkezik,

 3. Az Önkormányzattal kapcsolatos feladatokhoz használhatják az Önkormányzat irodáját, felszereléseit.

 4. Ha bizalmatlansági indítvány érkezett be, vagy ha a Küldöttgyűlés legalább egyharmada kéri, az esetben a HÖK elnökének össze kell hívnia a Küldöttgyűlést 10 napon belül.

 

Bizottságok

 1. §

 1. Az Állatorvostudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzata az alábbi Bizottságokat állítja föl:

  1. Szociális és Ösztöndíj Bizottság

  2. Szakmai Bizottság

  3. Kulturális Bizottság

  4. Sport Bizottság

  5. Kommunikációs Bizottság

  6. ISC Bizottság

  7. Ellenőrző Bizottság

 

 

 1. Az alábbi rendelkezések – a Szociális és Ösztöndíj Bizottság,ISC Bizottság és az Ellenőrző Bizottság kivételével- valamennyi Bizottságra érvényesek:

 1. A Bizottságok vezetői a Küldöttgyűlésből kerülnek ki a IV./(2)/d) pont alapján.

 2. A Bizottságok létszámai az adott Bizottságok leírásánál szerepelnek.

 3. Egy személy egyszerre maximum két Bizottság tagja lehet.

 

 1. Konstruktív bizalmatlansági indítványt az adott Bizottságon belüli tagok, valamint a Küldöttgyűlés tagjai nyújthatnak be az adott személlyel szemben.

 

 1. A Bizottságok üléseire meghívót küldeni kötelesek az Önkormányzat elnökének, valamint az Önkormányzat elnökének egyetértési jogával élve véleményeznie kell a Bizottságok főbb döntéseit, azok megvalósulásához az Önkormányzat elnökének egyetértése szükséges.


 

 1. A Bizottságok vezetőik állandó kapcsolattartásából adódóan informálódnak egymás munkájáról a Küldöttgyűlésen való beszámolók során, szoros közreműködéssel segítenek egymás feladataiban.

 

Szociális és Ösztöndíj Bizottság

 1. §

 1. A Bizottság tagjai:

a) vezetője az Önkormányzat gazdasági felelőse

b) évfolyam-képviselők

c) az Önkormányzat elnöke

d) Tanulmányi Osztály képviselője

 

 1. Az évfolyam-képviselők feladata

 1. Az évfolyam tanulmányi ügyeinek intézése, kapcsolattartás a Tanulmányi Osztállyal; az évfolyam érdekeinek képviselete az Egyetem fórumai előtt;

 2. A tanszéki összekötők és a csoportvezetők kiválasztása, feladataik összehangolása, munkájuk segítése és ellenőrzése;

 3. Az évfolyamban felmerülő problémák, feladatok önálló hatáskörben való megoldása vagy a Küldöttgyűlés elé terjesztése,

 4. Az önálló hatáskörben hozott döntésekről az Önkormányzat elnöke felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak;

 5. Megbízatásuk megszűnése esetén az új képviselőválasztás megszervezése, jogszerű lefolyásának biztosítása.

 

 1. A Bizottság feladata az Önkormányzat pénzügyeinek kezelése és költségvetésének kidolgozása, az ösztöndíjszámításhoz szükséges adatok feldolgozása, rendszeres illetve szociális kérvények véleményezése, illetve elbírálása.

 

 

Szakmai Bizottság

 1. §

 

 1. Négy tagú bizottság,

 2. A négy fő közül 1-1 fő haszonállatokkal, társállatokkal,egzotikus- és vadállatokkal valamint kutatói lehetőségekkel kapcsolatban biztosít összeköttetést a hallgatóság és telepek, orvosok, szakemberek között.

 3. Konferenciákról,gyakorlati- és álláslehetőségekről értesítik a hallgatókat.

 4. Együttműködő szakembereket kutatnak fel, és felveszik velük a kapcsolatot.

 5. Az érdeklődő hallgatókkal megosztják a szükséges információkat, elérhetőségeket.

 6. Mind a hallgatói, mind a fogadói fél felől érkező visszajelzések alapján optimalizálják a kapcsolatok kialakítását.

 7. Táblázatot vezetnek a kapcsolati lehetőségekről és dokumentálják a már kialakult kapcsolatokat, erről féléves intervallumban írásban beszámolnak az Önkormányzat elnökének.

 8. Folyamatos informálást nyújtanak a szakma jogi szabályainak változásairól a hallgató felé.

Kulturális Bizottság

 1. §

 1. Öt tagú bizottság.

 2. Minden tanév során megszervezik, előkészítik, levezénylik a legnagyobb hallgatói rendezvényeket:

-Equus napok

-Gólyatábor

-Gólyabál

 1. Emellett egyedi alkalmak megszervezését is végzik, melyek a hallgatóság kultúrális lehetőségeit bővítik,

 2. Igényfelmérés alapján sokszínű programokat hoznak létre, hogy minél többen megtalálhassák a nekik megfelelő kulturális programot

 3. A rendezvények folyamán szorosan együttműködik a Kommunikációs-,Sport-, Szociális és Ösztöndíj Bizottsággal valamint az Önkormányzat elnökével

 4. Az Equus club vezetőségével rendszeres kommunikációval alakítanak ki együtt a clubban programokat.

 

Sport Bizottság

 1. §

 1. Három tagú bizottság.

 2. A hallgatóság igényei alapján szerveznek sport eseményeket, tartják a kapcsolatot a Testnevelési tanszékkel, heti rendszerességgel tartanak edzéseket .

 3. Az Önkormányzat támogatásával csapatokat szerveznek és indítanak az egyetemi sportrendezvényeken túl egyéb szervezésű eseményeken, melyek lezajlása után rövid beszámolót kötelesek a Kommunikációs Bizottság felé küldeni.

 4. Folyamatosan fejlesztik az aktuális igényeknek megfelelően a sporteszközöket a Testnevelési tanszék közreműködésével.

 5. Egyetemi sport táborok szervezését,levezénylését végzik.

 6. Az egyetemi rendezvények során szorosan együttműködnek a többi Bizottsággal.

 

 

Kommunikációs Bizottság

 1. §

  1. Három tagú bizottság.

  2. Feladatuk a folyamatos információ áramlás megteremtése a hallgatóság és az Önkormányzat között.

  3. A Gólyahír szerkesztése.

  4. A hallgatói lap megszerkesztése félévente legalább kétszer rendszerességgel

-információ közlés az Önkormányzat munkájáról, hirdetések aktuális, közelgő eseményekről, egyéb Bizottságok kérésére oldalak biztosítása Bizottsági hirdetéseknek, szakmai érdekességek felvonultatása a hallgatóknak, az Egyetem vezetősége és az Önkormányzat közös munkájának ismertetése, előző időszakban történt események közlése, valamint további kreatív alkotások bemutatása, melyekkel megmozgathatjuk a hallgatók egymás és szakmabeli ismeretségét, ismerkedését.

  1. Az Önkormányzat honlapjának aktualizálása.

  2. Online és nyomtatott felületen biztosítja a hallgatói lap elérését, a nyomtatott példányokra előzetesen igényfelméréssel megállapíthatják a nyomtatandó példányok számát.

  3. Rendezvények idején plakát szerkesztése.

  4. Hirdetőfelületeken plakátok, szórólapok elhelyezése, leszedése, hirdetőfelületek aktualizálása.

  5. Az Önkormányzat működésének ismertetése , népszerűsítése a hallgatók körében annak érdekében, hogy minél többen tudjanak az őket körülvevő lehetőségekről.

  6. További egyetemekkel kapcsolatteremtés, kapcsolattartás kialakítása, közös programok szervezése a Kulturális Bizottság hozzájárulásával, segítségével.

  7. Támogatók felkeresése, kapcsolatfelvétel velük.

  8. Pályázatok, felhívások, egyéb közérdekű hírek közzététele.

 

 

ISC ( International Student Committee) Bizottság

 1. §

 

 1. Az ISC az idegen nyelvű képzés hallgatóit képviselő, a HÖK részeként működő szervezet.

 2. Az ISC maga határozza meg ügyrendjét a mellékletben megtalálható Működési Szabályzatának alapján, az Önkormányzattal együttműködve, a jelen Alapszabály és az Egyetem szabályzatainak keretei között.

 3. A mellékletben leírt feladataikon túl a bizottság feladata a külföldi és a magyar hallgatók integrálásának elősegítése. Közös programok szervezése, a programok jobb összehangolása, a nyelvi nehézségek áthidalása.

 4. Fordítás/tolmácsolás: Dokumentumok, plakátok fordítása, tolmácsolás az egyetemi eseményeken.

 5. Együttműködés az Egyetem Nemzetközi kapcsolatok osztályával: A külföldi ösztöndíjak és csere lehetőségek népszerűsítése (Ivsa, Tempus, Ceepus, Erasmus, Fulbright etc.), a hallgatók tájékoztatása, segítségnyújtás és tanácsadás a jelentkezésnél. Szoros együttműködés a Nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetőjével.

 6. A bizottság tagjai beszéljenek legalább egy erős középfokú szinten angolul/németül, tudjanak akár hivatalos levelet is írni.

 

Ellenőrző bizottság

 1. §

 

 1. Három tagú bizottság.

 2. Feladatuk jegyzőkönyv vezetése az ülésekről, azok továbbítása a Kommunikációs Bizottság és az Önkormányzat elnöke felé.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT TISZTSÉGVISELŐI

 1. §

Az Önkormányzat elnöke

 1. §

 1. Az Önkormányzat elnökének feladatai:

 1. felelősséggel tartozik az Önkormányzat működéséért, szabályszerű pénz- és vagyonkezeléséért,

 2. összehangolja és ellenőrzi a képviselők, bizottságok működését,

 3. képviseli az Önkormányzatot a külső szervek előtt,

 4. koordinálja a Küldöttgyűlést. Szükség esetén, de legalább két havi rendszerességgel összehívja annak üléseit,

 5. koordinálja évfolyam-képviselők együttműködését, félévente legalább egyszer összehívja őket, és átbeszélik az aktuális teendőket, valamint féléves beszámolót kér tőlük,

 6. feladatai közé tartozik a jegyzőkönyvek kezelése, rendben tartása;

 7. mandátumának lejártakor gondoskodik az Önkormányzat munkájának folyamatosságáról, a folyó ügyek, információk, protokollok, leltár, eszközök, iratok átadásáról az új elnöknek.

 

 1. Az Önkormányzat elnökének jogai:

 1. Az Önkormányzat elnökének minden az Önkormányzatot érintő dologban általános intézkedési joga van.

 2. Egyetértési jogot gyakorol a Bizottságok döntéseiben,

 3. Az Önkormányzat bélyegzőjének használata a Önkormányzat elnökének joga.

 4. Feladatait és jogait a Küldöttgyűlés bármely tagjára átruházhatja, amit írásban rögzíteni kell. Az így átadott jog tovább nem ruházható.

 


 

 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK SZABÁLYAI

 1. §

 

Küldöttgyűlési tagok választása

 1. §

   

 1. Az Önkormányzatnak minden aktív hallgató tagja, választó és választható.


 

 1. Az Önkormányzat elnökének a választások előtt legalább egy héttel ki kell tűzni a választás első és második fordulójának időpontját és a küldötti pályázatot ki kell hirdetni a hallgatók között mind online, mind az Önkormányzat egyetemi hirdető felületein.


 

 1. A választások felügyeletére, levezetésére hat tagú Választási Bizottságot (továbbiakban VB) kell létrehozni. A VB elnökét és tagjait az Önkormányzat elnöke bízza meg, melyet a Küldöttgyűlés hagy jóvá. A VB három magyar nyelvű és három idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatóból áll.


 

 1. A pályázatok a VB elnökéhez érkeznek be. A VB elnöke állítja össze a pályázók névsorát, létrehozza a szavazati lapokat.

   

 2. A VB felel a választás jogszerű lezajlásáért.


 

 1. Egy forduló legalább egy, maximum három munkanapon belül zajlik le.

   

 2. A szavazólapokat a VB urnába gyűjti, mely a kijelölt helyiségekben rögzítve található, azonban szükség esetén időlegesen mozgó urna használata is megengedett.

   

 3. A küldöttek megválasztása titkos szavazással történik, melyen igazoltan részt kell vennie az intézmény teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább a 25%-ának. A legtöbb szavazatot kapott hallgatók tölthetik be a tisztséget, mely két évre szól.

   

 4. A mandátum megszűnése a megbízatás lejártával, lemondással vagy visszahívással történik. A Küldöttgyűlés hét tagjának megválasztásakor póttagok is megválasztásra kerülnek, így szükség esetén a szavazatok alapján történő rangsor felállítását követően a soron következő póttag tölti be a megüresedő pozíciót.

A Küldöttgyűlés póttagjai a következőképpen oszlanak meg

-5 magyar nyelvű oktatásban résztvevő állatorvostan hallgató

-2 idegennyelvű oktatásban résztvevő állatorvostan hallgató

-2 biológus hallgató

 

Szenátorok választása

 1. §


 

 1. Szenátori pozícióra az Önkormányzat elnöke ír ki pályázatot, melyre az Egyetemre beiratkozott összes aktív hallgató jelentkezhet.

   

 2. Az egyetemi Szenátusba az Önkormányzat négy főt delegálhat, melyből legalább egy az idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgató.


 

 1. A jelentkezőknek önéletrajzot és motivációs levelet kell küldeniük a pályázat keretein belül az Önkormányzat elnökéhez.


 

 1. A pályázat kiírása és a választás között legalább öt napnak kell eltelnie.

   

 2. A szenátorokat a pályázók közül a Küldöttgyűlés tagjai választják egyszerű többséggel.


 

 1. A Szenátorok mandátuma maximum 2 év, a mandátum megszűnése a megbízatás lejártával vagy lemondással történhet.

 

Bizottsági tagok választása

 1. §

 1. Betöltetlen Bizottsági tag helyekre önéletrajz és motivációs levél benyújtásával lehet jelentkezni az adott Bizottság vezetőjénél, a Bizottságba való felvételt a benyújtás utáni legközelebbi Küldöttgyűlési ülésen szavazzák meg a Küldöttgyűlés tagjai egyszerű szótöbbséggel. A beérkező dokumentumokat a Bizottság vezetői kötelesek megosztani a Küldöttgyűlés tagjaival az ülést megelőzően legalább egy nappal.

 

 1. A Bizottsági tagok mandátuma maximum 2 év, a mandátum megszűnése a megbízatás lejártával, lemondással vagy konstruktív bizalmatlansági indítvány miatti felfüggesztés következtében történhet.


 

Az Önkormányzat elnökének választása

 1. §

 1. Az önkormányzat elnökét a küldöttgyűlés tagjai maguk közül választják közül egyszerű többséggel két évre. Az Önkormányzat elnöke újraválasztható. mandátuma megszűnik a megbízatás lejártával, lemondással vagy visszahívással, illetve hallgatói jogviszonya megszűnésével, vagy szünetelésével.

 

Gazdasági felelős választása

 1. §

 1. A gazdasági felelőst a Küldöttgyűlés tagjai választják meg az Önkormányzat tagjai közül egyszerű szótöbbséggel, előzetesen pályázatot hirdetnek a pozícióra a választás előtt tíz nappal. A választásról jegyzőkönyv készül, melyen a résztvevők neve és a szavazatok aránya szerepel, a Bizottság határozatképes ha a tagok több mint fele jelen van. Feladata, hogy rendszeresen tájékoztassa a Küldöttgyűlést az Önkormányzat aktuális gazdasági helyzetéről.

 

 1. A Gazdasági felelős mandátuma maximum 2 év, a mandátum megszűnése a megbízatás lejártával, lemondással vagy konstruktív bizalmatlansági indítvány miatti felfüggesztés következtében történhet.

 

 

Évfolyam-képviselők választása

 1. §

 1. Az évfolyam-képviselők választása Az állatorvosképzésben évfolyamonként 1-1 fő. A választás az első tanév megkezdésekor történik. A választáson az adott évfolyam hallgatói vesznek részt. A megbízatás határozatlan idejű, de minden tanév elején a megbízatás megerősítését kell kérni az évfolyamtól. Ha a képviselő (egyszerű szótöbbséggel) nem kapja meg a bizalmat, új képviselőt kell választani.

 

 1. A megbízatás megszűnik: ha a hallgató többé nem folytat aktív tanulmányokat az adott évfolyamon; lemondással; ha az adott évfolyam hallgatóinak több, mint a fele a képviselő leváltását írásban kéri az Önkormányzat elnökétől.


 

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak választása

 1. §

 

 1. Tagjai az adott Bizottságból, Küldöttgyűlésből kerülnek ki ideiglenesen az ülések idejére, megszavazásuk egyszerű szótöbbséggel történik az ülések kezdetén.


 


 


 

VII. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. §

 

 1. A jelen Alapszabályban nem érintett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, valamint az érvényes egyetemi szabályzatok az irányadóak. Jelen Alapszabály érvényességének feltétele az Egyetem Szenátusának jóváhagyása.

 2. Az alapszabály jóváhagyásáról a Szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell.

 3. Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatával. Az alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a szenátus a meghatározott határidőn belül nem nyilatkozott.

 4. Ezen Alapszabály az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének...számon 2016.05.30-án hozott határozata alapján a Szenátus ...számú jóváhagyó határozata alapján xxxx.xx.xxén lép hatályba.

 

Budapest, 2016.

 

A Hallgatói Önkormányzat nevében:

Erdélyi Jázmin Luca

egyetemi hallgató

A Hallgatói Önkormányzat leköszönő elnöke